Анкета

Участвате ли в благотворителни инициативи?
Резултати

Предстоящи събития

Не са налични събития

Снимки от Козлодуй

No valid database connection Got error 28 from storage engine SQL=SELECT p.id AS id, p.catid, p.imgthumbname, p.imgfilename, p.imgtitle, p.imgtext, p.imgdate as imgdate, c.cid AS ccid, c.catpath AS catpath FROM jos_joomgallery AS p LEFT JOIN jos_joomgallery_catg AS c ON c.cid = p.catid WHERE c.published = 1 AND c.access <= 0 AND p.published = 1 AND p.approved = 1 AND p.catid IN (13,12) AND c.hidden = 0 AND c.in_hidden = 0 AND p.hidden = 0 ORDER BY rand() LIMIT 0, 1
There are no images available in the gallery.

Последно коментирани теми

No valid database connection Got error 28 from storage engine SQL=SELECT c.id AS id, c.title AS title, c.sectionid, CASE WHEN CHAR_LENGTH(c.alias) THEN CONCAT_WS(":", c.id, c.alias) ELSE c.id END as slug, CASE WHEN CHAR_LENGTH(ct.alias) THEN CONCAT_WS(":", ct.id, ct.alias) ELSE ct.id END as catslug , COUNT(cc.id) AS comments, MAX(cc.date) AS commentdate FROM jos_content AS c LEFT JOIN jos_jcomments AS cc ON c.id = cc.object_id LEFT JOIN jos_categories AS ct ON ct.id = c.catid WHERE c.state = 1 AND c.access <= '0' AND (c.publish_up = '0000-00-00 00:00:00' OR c.publish_up <= '2017-11-18 02:41:28') AND (c.publish_down = '0000-00-00 00:00:00' OR c.publish_down >= '2017-11-18 02:41:28') AND cc.published = 1 AND cc.object_group = 'com_content' GROUP BY c.id, c.title, c.sectionid, slug, catslug ORDER BY commentdate DESC LIMIT 5
Got error 28 from storage engine SQL=SELECT c.id AS id, c.title AS title, c.sectionid, CASE WHEN CHAR_LENGTH(c.alias) THEN CONCAT_WS(":", c.id, c.alias) ELSE c.id END as slug, CASE WHEN CHAR_LENGTH(ct.alias) THEN CONCAT_WS(":", ct.id, ct.alias) ELSE ct.id END as catslug , COUNT(cc.id) AS comments, MAX(cc.date) AS commentdate FROM jos_content AS c LEFT JOIN jos_jcomments AS cc ON c.id = cc.object_id LEFT JOIN jos_categories AS ct ON ct.id = c.catid WHERE c.state = 1 AND c.access <= '0' AND (c.publish_up = '0000-00-00 00:00:00' OR c.publish_up <= '2017-11-18 02:41:28') AND (c.publish_down = '0000-00-00 00:00:00' OR c.publish_down >= '2017-11-18 02:41:28') AND cc.published = 1 AND cc.object_group = 'com_content' GROUP BY c.id, c.title, c.sectionid, slug, catslug ORDER BY commentdate DESC LIMIT 5
Банер
Банер
No valid database connection Got error 28 from storage engine SQL=SELECT *, RAND() AS ordering FROM jos_banner WHERE showBanner = 1 AND (imptotal = 0 OR impmade < imptotal) AND cid = 15 ORDER BY sticky DESC, ordering LIMIT 0, 1
Банер
No valid database connection Got error 28 from storage engine SQL=SELECT *, RAND() AS ordering FROM jos_banner WHERE showBanner = 1 AND (imptotal = 0 OR impmade < imptotal) AND cid = 23 ORDER BY sticky DESC, ordering LIMIT 0, 1
Банер
No valid database connection Got error 28 from storage engine SQL=SELECT *, RAND() AS ordering FROM jos_banner WHERE showBanner = 1 AND (imptotal = 0 OR impmade < imptotal) AND cid = 6 ORDER BY sticky DESC, ordering LIMIT 0, 1
No valid database connection Got error 28 from storage engine SQL=SELECT *, RAND() AS ordering FROM jos_banner WHERE showBanner = 1 AND (imptotal = 0 OR impmade < imptotal) AND cid = 8 ORDER BY sticky DESC, ordering LIMIT 0, 1
No valid database connection Got error 28 from storage engine SQL=SELECT *, RAND() AS ordering FROM jos_banner WHERE showBanner = 1 AND (imptotal = 0 OR impmade < imptotal) AND cid = 12 AND catid = 40 ORDER BY sticky DESC, ordering LIMIT 0, 1
Банер
No valid database connection Got error 28 from storage engine SQL=SELECT *, RAND() AS ordering FROM jos_banner WHERE showBanner = 1 AND (imptotal = 0 OR impmade < imptotal) AND cid = 13 AND catid = 40 ORDER BY sticky DESC, ordering LIMIT 0, 1

Календар

 Последен месец Ноември 2017  Следващ месец
П В С Ч П С Н
week 44 1 2 3 4 5
week 45 6 7 8 9 10 11 12
week 46 13 14 15 16 17 18 19
week 47 20 21 22 23 24 25 26
week 48 27 28 29 30
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
SEO services
Вие се намирате в: Начало Обществена информация

Достъп до обществена информация

Внимание, ще се отвори в нов прозорец. ПДФПечатЕ-мейл

Програма Достъп до Информация

Основни направления на дейността
- Наблюдение и застъпничество за модерно законодателство в областта на свободата на информация
- Наблюдение на практиките
- Правна помощ при търсене и откази за предоставяне на информация
- Разясняване на стандартите в областта на свободата на информация

Основни причини за приемане на законите за достъп до информация/свобода на информацията
- Борба с корупцията
- Граждански контрол върху процеса на взимане на решения
- Отговорно, прозрачно и отчетно пред обществеността управление
- Информирано участие на гражданството

Принципи за свободата на информацията
- Максимална откритост на институциите, упражняващи власт, към обществото
- Заседанията на органите на власт са публични
- Правото на информация е принципът, а държавната и друга защитена от закона тайна е изключение от този принцип
- Защита на правото на информация пред съда
- Предоставяне на частичен достъп

Вътрешни стандарти за свободата на информацията
- Конституция на Република България - чл. 41
- Решение на Конституционния съд No.7 по дело No.1 от 1996 г.
- Закон за достъп до обществена информация – 7 юли 2000 г., бр.55 на ДВ, бр.1 от 4.01.2002, бр.45 от 30.04.2002
- Закон за администрацията – чл.2, ал.3; чл.19
- Закон за защита на личните данни
- Закон за защита на класифицираната информация
- Закон за опазване на околната среда
- Наредба за регистъра на административните структури и актове

Индивидуални актове
- Заповед на министъра на държавната администрация от април 2001г. до директорите на дирекции “Информация и връзки с обществеността” и “Правителствена канцелария” в МС
- Заповед на министъра на финансите за определяне на таксите по ЗДОИ

Кой има право на достъп до информация?
ВСЕКИ:
- Български гражданин
- Чужд гражданин или лице без гражданство
- Юридическо лице – българско и чуждестранно

Кой е задължен да предоставя информация по ЗДОИ?
- Всички държавни органи
- Органите на местното самоуправление – кметове и общински съвети
- Публичноправни субекти
- Физически и юридически лица за дейността им финансирана от държавния бюджет
- Средствата за масова информация за определени категории информация

Определението на обществена информация
- Свързана с обществения живот и дава възможност да се състави мнение за дейността на задължените субекти
- Създава се и се съхранява от задължените субекти независимо от носителя

Видове обществена информация
- Официална информация – съдържа се в актовете на органите на власт (чл.10)
- Служебна информация – събира се, създава се и се съхранява във връзка с официалната, или по повод дейността на органите и техните администрации (чл.11)

Задълженията на органите по ЗДОИ за активно разпространение на информация,Чл. 14
- Да публикуват или съобщават информация за своята дейност
- Да съобщават информация, когато тази информация:
• Може да предотврати заплаха за живота, здравето и безопасността на гражданите или на тяхното имущество
• Опровергава недостоверна информация
• Следва да бъде изготвена и предоставена по силата на закон

Задълженията на Ръководителите на административните структури за публикуване на обществена информация, Чл. 15
- Описание на правомощията, функциите и отговорностите на администрацията
- Описание на информационните масиви и ресурси
- Наименование, адрес и работно време на звеното по заявленията

Принципи на прилагането на ограниченията
- Предвидено в закон
- Цели защитата на посочените в Конституцията права и законни интереси
- Налагането на ограничението е пропорционално на целта
- Ограничението е необходимо “в демократичното общество”:
• Тестът за значителна вреда
• Тестът “баланс на интереси”

Ограниченията според ЗДОИ
Чл. 37 ал.1
- Държавна тайна
- Служебна тайна
- Случаите по чл.13, ал.2
- Засягане на интересите на трето лице и няма негово изрично писмено съгласие

Достъпът до служебна информация може да бъде ограничен когато чл.13, ал.2
- Оперативна подготовка на актовете и няма самостоятелно значение (мнения и препоръки, становища и консултации)
- Мнения и позиции във връзка с преговори
- Това ограничение не може да се прилага след изтичане на 2 години от създаването на тази информация

Защита на интересите на трети лица
- Търсената обществена информация се отнася до трето лице
- Необходимо е неговото съгласие
- Ако няма съгласие, информацията се предоставя в обем и по начин, който да не разкрива информацията на третото лице
- Не е необходимо съгласието, когато самото то е задължен субект и отнасящата се до него информация е обществена (чл. 31 ал.5)


 pdfЗАКОН ЗА ДОСТЪП ДО ОБЩЕСТВЕНА ИНФОРМАЦИЯ

Joomla SEF URLs by Artio
Този сайт е създаден в рамките на проект "Община Козлодуй - ефективна, ефикасна и прозрачна общинска администрация в услуга на потребителите", който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд. Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от Община Козлодуй и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този сайт отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.